KVKK BİLGİLENDİRME

KVKK BİLGİLENDİRME

Şirketimizce siz değerli müşterilerimize hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca şirketimize bildirilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerektiği takdirde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a) Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Tursot Otelcilik Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz, firma ilkelerimiz doğrultusunda güvenli konaklama sağlayabilmeniz, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, sigortacılık mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

 

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verilerinizi; iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı grup şirketlere ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir.

 

ç) Hangi kişisel verilerin toplandığı, Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

·  Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,

 

·  Aile ve demografik bilgileriniz,

 

·  Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,

 

·  Seyahat ve güzergâh bilgilerinizi,

 

·  Konaklama ve rezervasyon detaylarınızı,

 

·  Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,

 

·  Çağrı merkezimiz vasıtasıyla toplanan ses kayıtlarınızı,

 

·  Güvenlik amacıyla toplanan kamera/video/fotoğraf kayıtlarınızı,

 

·  Kazalara ilişkin hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere toplanan sağlık verilerinizi,

 

·  Ürün sipariş bilgilerinizi,

 

·  Ödeme yapmaya ve iade almaya ilişkin bilgilerinizi,

 

·  Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,

 

·  Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

 

·  İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,

 

·  Bilgilendirme, reklam, tanıtım çalışmalarının e-mail adresinize toplu mail gönderim sistemleri ile gönderilmesine ilişkin mail adresi bilgilerinizi,

 

·  İnternet sitemiz kullanıcıları için, bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

 

·  Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimleriniz veri sorumlusu tarafından toplanmaktadır.

 

·  Bu bilgiler; internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, müşteri görüşmeleri, SMS, diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dâhil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınmak suretiyle toplanmaktadır.

 

·  Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

 

·  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

·  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

·  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

·  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

·  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

·  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

 

·  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; kimliğinizi tespit edici belgeler ile “TURSOT OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET LTD ŞTİ Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi Çolak Ahmet Apt. No:24 D: 5-6 Alanya / TÜRKİYE” adresine gönderebilir ya da “info@senzahotels.com , tursototelcilik@hs01.kep.tr  ” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 İlginize teşekkür eder, sizleri her zaman ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bildiririz.